Archivi autore: Davide Clodig

Corsi di recupero (classe 1 della scuola sec. di I grado) / Tečaji za utrjevanje znanja (1. r. srednje šole)

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (1. r. srednje šole)

 

Od ponedeljka 7. do petka 11. septembra, od 8.00 do 12.00, šola organizira tečaje za utrjevanje znanja slovenščine in matematike.

Tečaja bosta vodili prof. Vesna Jagodic in učiteljica Ivana Cragnaz.

Predvideni sta vsak dan dve uri slovenščine in dve uri matematike s 15-minutnim odmorom.

 

Zato pozivamo vse interesirane, da do torka 01. septembra 2020 s klikom na kvadratek »Aderisci« (v sporočilu v elektronskem dnevniku) potrdite prisotnost svojih otrok in nam eventuelno sporočite o morebitnih težavah.

 

V naslednjih dneh boste dobili še dodatna navodila in pravila za varnost.

 

***

 

Oggetto: Corsi di recupero (classe 1 della scuola sec. di I grado)

 

Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre la scuola organizza un corso di recupero e consolidamento di sloveno e matematica.

I corsi, che si svolgeranno dalle 8.00 alle 12.00, saranno tenuti dalla prof. Vesna Jagodic e dalla maestra Ivana Cragnaz.

Ogni giorno sono previste due ore di sloveno e due di matematica con una pausa di 15 minuti.

 

Perciò invitiamo tutti gli interessati a confermare la propria presenza con una spunta su “Aderisci” (nella comunicazione sul registro elettronico) entro martedì 1 settembre 2020. E’ possibile segnalare eventuali problemi utilizzando la casella di testo.

 

Nei prossimi giorni riceverete anche ulteriori indicazioni e regole relative alla sicurezza.

Corsi di recupero (classi 2 e 3 della scuola sec. di I grado) / Tečaji za utrjevanje znanja (2. in 3. r. srednje šole)

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (2. in 3. r. srednje šole)

 

Od 2. do 11 septembra šola organizira tečaje za utrjevanje znanja na humanističnem (italijanščina in slovenščina) ter na matematičnem znanstvenem področju (matematika in tehnologija), ki so prvenstveno namenjeni učencem, za katere je bil pripravljen individualiziran učni načrt (PAI).

Tečaji se bodo odvijali od 2. do 4. septembra izključno za učence z individualiziranim učnim načrtom PAI.

Od ponedeljka 7. do petka 11. septembra se tečajev lahko udeležijo tudi ostali učenci, pod pogojem, da aktivno in odgovorno sodelujejo.

 

Zato pozivamo vse interesirane, da do torka 01. septembra 2020 s klikom na kvadratek »Aderisci« (v sporočilu, ki ga dobite v elektronskem denevniku) potrdite prisotnost svojih otrok in nam eventuelno sporočite ob morebitnih težavah.

Iz organizacijskih in varnostnih razlogov bodo prijavljeni učenci morali slediti vsem tečajem.

 

V prilogi dobite urnik (pouk se bo odvijal od 8.00 do 12.30).

V naslednjih dneh boste dobili še dodatna navodila in pravila za varnost.

 

***

 

Oggetto: Corsi di recupero (classi 2 e 3 della scuola sec. di I grado)

 

Come preannunciato, dal 2 all’11 settembre la scuola organizza i corsi di recupero nel settore umanistico (italiano e sloveno) e in quello matematico-scientifico (matematica e tecnologia), che sono indirizzati principalmente agli allievi destinatari del Piano degli apprendimenti individualizzato – PAI.

 

I corsi si terranno dal 2 al 4 settembre unicamente per gli allievi con Piano degli apprendimenti individualizzato – PAI.

Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre potranno aggregarsi anche gli altri allievi, a patto che si impegnino a partecipare attivamente e responsabilmente.

 

Perciò invitiamo tutti gli interessati a confermare la propria presenza con una spunta su “Aderisci” (nella comunicazione inviata tramite il registro elettronico) entro martedì 1 settembre 2020. E’ possibile segnalare eventuali problemi utilizzando la casella di testo.

Per questioni organizzative e di sicurezza gli allievi che intendono partecipare dovranno seguire tutti i corsi.

 

In allegato trovate l’orario (le lezioni si svolgeranno dalle 8.00 alle 12.30)

Nei prossimi giorni riceverete anche ulteriori indicazioni e regole relative alla sicurezza.

Corsi di recupero (scuola primaria) / Tečaji za utrjevanje znanja (osnovna šola)

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (osnovna šola)

 

Od ponedeljka 7. do petka 11. septembra, od 8.15 do 12.15, šola organizira tečaje za utrjevanje znanja.

Tečaje bodo vodili razredni učitelji.

 

Zato pozivamo vse interesirane, da do torka 01. septembra 2020 s klikom na kvadratek »Aderisci« potrdite prisotnost svojih otrok in nam eventuelno sporočite o morebitnih težavah.

 

V naslednjih dneh boste dobili še dodatna navodila in pravila za varnost.

 

***

 

Oggetto: Corsi di recupero (scuola primaria)

 

Come preannunciato, da lunedì 7 a venerdì 11 settembre la scuola organizza un corso di recupero e consolidamento.

I corsi, che si svolgeranno dalle 8.15 alle 12.15 (è prevista una pausa di 15 minuti), saranno tenuti dai docenti delle rispettive classi.

 

Perciò invitiamo tutti gli interessati a confermare la propria presenza con una spunta su “Aderisci” entro martedì 1 settembre 2020. E’ possibile segnalare eventuali problemi utilizzando la casella di testo.

 

Nei prossimi giorni riceverete anche ulteriori indicazioni e regole relative alla sicurezza.

Poletno sonce – Centro estivo

Od 6. do 24. julija poteka v prostorih dvojezične šole Pavel Petričič poletno središče “Poletno sonce”. Kot vsako leto središče organizira Zavod za slovensko izobraževanje v sodelovanju s šolo.

Organizatorji, ki so morali poskrbeti za celo vrsto ukrepov, ki jih predvidevajo deželna pravila v zvezi s pojavom korona virusa, so prepričani, da je v tem težkem času podpora otrokom in tudi družinam nujna.

Zato si vsi želimo, da ob upoštevanju danih smernic, bo ta projekt način pridobivanja novih izkušenj, tudi glede na začetek prihodnjega šolskega leta. In predvsem si želimo, da bodo ti dnevi potekali v najlepšem vzdušju za otroke, ki so toliko trpeli in še vedno trpijo v tem zgodovinskem obdobju.

***

Dal 6 al 24 luglio nei locali della scuola bilingue Paolo Petricig si svolgerà il centro estivo “Poletno sonce”. Come ogni anno il centro è organizzato dall’Istituto per l’istruzione slovena in collaborazione con la scuola.

Gli organizzatori, che hanno dovuto seguire le indicazioni previste dal protocollo regionale in relazione all’epidemia da corona virus, sono convinti che in questo difficile periodo sia assolutamente necessario un sostegno ai bambini ed anche alle famiglie.

Per questo ci auguriamo che, nel pieno rispetto delle norme, queste tre settimane siano un modo per acquisire esperienze in relazione all’inizio del prossimo anno scolastico, ma soprattutto che questi giorni trascorrano in una ritrovata atmosfera di piacevole vita sociale per i bambini che tanto hanno sofferto e soffrono questo momento storico.

Proroga della sospensione delle attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico / Podaljšanje prekinitve pouka do konca šolskega leta

ZADEVA: Podaljšanje prekinitve pouka do konca šolskega leta

Spoštovani! Glede na Odločbo Predsedništva državne vlade dne 16.05.2020, sporočamo, da je prekinitev pouka podaljšana do konca šolskega leta.

***

OGGETTO: Proroga della sospensione delle attività didattiche e delle lezioni fino al termine dell’anno scolastico

Spettabili! Come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16.05.2020, si comunica la proroga della sospensione delle attività didattiche e delle lezioni fino al termine dell’anno scolastico.

 

Lepo pozdravljeni, cordiali saluti

ODPRTA ŠOLA in INFORMATIVNI SESTANEK – SCUOLA APERTA e INCONTRO INFORMATIVO

SCUOLA DELL’INFANZIA APERTA

Ricordando che dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni on-line per il prossimo anno scolastico 2019/2020 (ad eccezione della scuola dell’infanzia, per la quale è previsto il modello cartaceo), si comunica che la scuola dell’infanzia (sedi di San Pietro e di Savogna) sarà visitabile nei giorni 7 – 8 – 9 gennaio dalle ore 10:30 alle ore 11:30.

Riunione informativa

Il giorno 15 gennaio 2020 alle ore 18.00 si terrà una riunione informativa relativa alla scuola dell’infanzia (presso la sede di San Pietro al Natisone).

Modulo d’iscrizione

 

VRTEC – ODPRTA VRATA

Želimo vas obvestiti, da bodo od 7. do 31. januarja 2019 potekali spletni vpisi za prihodnje šolsko leto 2019/2020. Vpis v vrtec ne bo potekal po spletu, ampak v papirnati obliki.

Obveščamo vas, da bodo šolska vrata odparta za vse, ki bi si želeli ogledati vsakdanji potek šolskih dejavnosti v vrtcu (bodisi v Špetru kot v Sovodnji), v dneh 7.–8.–9. januarja od 10:30 do 11:30.

Informativni sestanek za vrtec

Informativni sestanek za vrtec bo v sredo 15. januarja 2020 ob 18.00 v prostorih špeterske šole.

Vpisna pola

Razstava robotov – Mostra dei robot

Za poletne počitnice smo učenci tretjih razredov imeli prav posebno domačo nalogo. Izdelali smo robote iz materiala, ki ga ponavadi recikliramo kot škatle iz “kartona”, različne papirje, embalaže, plastične zamaške, gumbe, tulce toaletnega papirja in drugo.

Pomagali so nam starši in skupaj smo izdelali prav fantastične in različne robote. Zabavali smo se ko smo skupaj s starši, brati sestavili robote. Prinesli smo jih v šolo in pripravili razstavo.

Vsi ste toplo vabljeni, da si razstavo robotov ogledate na naši šoli.

 

Noi allievi delle classi terze abbiamo avuto per le vacanze estive un compito molto particolare. Abbiamo dovuto creare dei robot con materiali riciclati come le scatole di cartone, diversi incartamenti, imballaggi, tappi di plastica, bottoni, rotoli di carta igienica e altro.

Siamo stati aiutati dai genitori ed insieme abbiamo costruito dei robot veramente fantastici e diversi tra loro. Ci siamo molto divertiti nel costruire i robot assieme a genitori e fratelli. Li abbiamo poi portati a scuola e abbiamo preparato la loro mostra.

Siete tutti invitati a visitare la mostra dei robot presso la nostra scuola.

 

Učenci tretjih razredov / Gli alunni delle classi terze