Archivi autore: Davide Clodig

Nadaljevanje pouka v razredu – Ripresa attività didattiche in presenza

dva otrokaZADEVA: Nadaljevanje vzgojnih dejavnosti in pouka v razredu v vrtcu, v osnovni šoli ter v prvem razredu srednje šole od srede, 7. 4. 2021

Ravnatelj

  • z ozirom na 2. člen Uredbe z zakonsko močjo dne 1.april.2021, št. 44, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

ODREJA,

nadaljevanje vzgojnih dejavnosti in pouka v razredu v vrtcu, v osnovni šoli ter v prvem razredu srednje šole od srede, 7. 4. 2021

Continua a leggere

Sospensione attività didattica in presenza – Prekinitev pouka v razredu

OGGETTO: Sospensione delle attività educative e delle lezioni in presenza nella Scuola dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dal 15.03.2021

Il Dirigente scolastico

• visto il Decreto legge: Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19, approvato dal Consiglio dei ministri in data 12.03.2021;

Continua a leggere

Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di I grado – Prekinitev pouka v razredu na srednji šoli

Il Dirigente scolastico

vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del giorno 03/03/2021

DECRETA,

  • la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo grado nel periodo dal 08/03/2021 al 20/03/2021.

Continua a leggere

Nadomestne volitve za izvolitev predstavnika učnega osebja v Deželno šolsko komisijo

Aktivno volilno pravico ima učno osebje s stalno delovno pogodbo (tudi tisti z začasno namestitvijo, dodeljeni, imenovani in premeščeni v posebne namene) ali začasno delovno pogodbo do konca pouka (30. 6.) ali do konca šolskega leta (31. 8.) ter veroučitelji, zaposleni v šolskem letu 2020-2021 na Večstopenjski šoli Pavla Petričiča z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru na stopnji osnovne in nižje srednje šole (stopnja otroškega vrtca ne sodeluje pri postopku, ker nima specifičnega predstavnika v sklopu komisije).

Pravico do izvolitve (pasivno volilno pravico) ima samo stalno osebje osnovne in nižje srednje šole.

Vsak volivec sme izraziti največ eno samo preferenco.

Kar zadeva izvolitev predstavnika učnega osebja Večstopenjske šole Pavla Petričiča z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru, so kandidature oz. glasovi enotni.

Volitve bodo potekale 10. in 11. decembra 2020 (8.30-13.30), ko bo na ravnateljstvu umeščeno volišče.

KANDIDATURE

Šolski pravilnik- Regolamento interno

Regolamento d’Istituto – Šolski pravilnik

Il regolamento è stato modificato dal Consiglio d’Istituto il giorno 02.09.2020.
Pravilnik je Zavodski svet spremenil dne 02.09.2020.

***

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2
Pravilnik ukrepov z namenom preventive ter omejevanja širjenja SARS-COV-2

***

Regolamento d’Isituto sulle procedure in caso di sciopero

Corsi di recupero (classe 1 della scuola sec. di I grado) / Tečaji za utrjevanje znanja (1. r. srednje šole)

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (1. r. srednje šole)

 

Od ponedeljka 7. do petka 11. septembra, od 8.00 do 12.00, šola organizira tečaje za utrjevanje znanja slovenščine in matematike.

Tečaja bosta vodili prof. Vesna Jagodic in učiteljica Ivana Cragnaz.

Predvideni sta vsak dan dve uri slovenščine in dve uri matematike s 15-minutnim odmorom.

 

Zato pozivamo vse interesirane, da do torka 01. septembra 2020 s klikom na kvadratek »Aderisci« (v sporočilu v elektronskem dnevniku) potrdite prisotnost svojih otrok in nam eventuelno sporočite o morebitnih težavah.

 

V naslednjih dneh boste dobili še dodatna navodila in pravila za varnost.

 

***

 

Oggetto: Corsi di recupero (classe 1 della scuola sec. di I grado)

 

Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre la scuola organizza un corso di recupero e consolidamento di sloveno e matematica.

I corsi, che si svolgeranno dalle 8.00 alle 12.00, saranno tenuti dalla prof. Vesna Jagodic e dalla maestra Ivana Cragnaz.

Ogni giorno sono previste due ore di sloveno e due di matematica con una pausa di 15 minuti.

 

Perciò invitiamo tutti gli interessati a confermare la propria presenza con una spunta su “Aderisci” (nella comunicazione sul registro elettronico) entro martedì 1 settembre 2020. E’ possibile segnalare eventuali problemi utilizzando la casella di testo.

 

Nei prossimi giorni riceverete anche ulteriori indicazioni e regole relative alla sicurezza.

Corsi di recupero (classi 2 e 3 della scuola sec. di I grado) / Tečaji za utrjevanje znanja (2. in 3. r. srednje šole)

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (2. in 3. r. srednje šole)

 

Od 2. do 11 septembra šola organizira tečaje za utrjevanje znanja na humanističnem (italijanščina in slovenščina) ter na matematičnem znanstvenem področju (matematika in tehnologija), ki so prvenstveno namenjeni učencem, za katere je bil pripravljen individualiziran učni načrt (PAI).

Tečaji se bodo odvijali od 2. do 4. septembra izključno za učence z individualiziranim učnim načrtom PAI.

Od ponedeljka 7. do petka 11. septembra se tečajev lahko udeležijo tudi ostali učenci, pod pogojem, da aktivno in odgovorno sodelujejo.

 

Zato pozivamo vse interesirane, da do torka 01. septembra 2020 s klikom na kvadratek »Aderisci« (v sporočilu, ki ga dobite v elektronskem denevniku) potrdite prisotnost svojih otrok in nam eventuelno sporočite ob morebitnih težavah.

Iz organizacijskih in varnostnih razlogov bodo prijavljeni učenci morali slediti vsem tečajem.

 

V prilogi dobite urnik (pouk se bo odvijal od 8.00 do 12.30).

V naslednjih dneh boste dobili še dodatna navodila in pravila za varnost.

 

***

 

Oggetto: Corsi di recupero (classi 2 e 3 della scuola sec. di I grado)

 

Come preannunciato, dal 2 all’11 settembre la scuola organizza i corsi di recupero nel settore umanistico (italiano e sloveno) e in quello matematico-scientifico (matematica e tecnologia), che sono indirizzati principalmente agli allievi destinatari del Piano degli apprendimenti individualizzato – PAI.

 

I corsi si terranno dal 2 al 4 settembre unicamente per gli allievi con Piano degli apprendimenti individualizzato – PAI.

Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre potranno aggregarsi anche gli altri allievi, a patto che si impegnino a partecipare attivamente e responsabilmente.

 

Perciò invitiamo tutti gli interessati a confermare la propria presenza con una spunta su “Aderisci” (nella comunicazione inviata tramite il registro elettronico) entro martedì 1 settembre 2020. E’ possibile segnalare eventuali problemi utilizzando la casella di testo.

Per questioni organizzative e di sicurezza gli allievi che intendono partecipare dovranno seguire tutti i corsi.

 

In allegato trovate l’orario (le lezioni si svolgeranno dalle 8.00 alle 12.30)

Nei prossimi giorni riceverete anche ulteriori indicazioni e regole relative alla sicurezza.