IC Paolo Petricig – Dvojezična šola Pavel Petričič » Dan odprtih vrat – Giornata scuola aperta

Le scuole
ŠOLE

Atelier creativo

Sentieri

Multimedia

Ucbeniki-Libri

Ragazzi del fiume

LINKS
POVEZAVE

Progetti PON

Amministrazione trasparente

Amministrazione trasparente fino al 31/08/2017

Comunicati

Registro elettronico

Scuola in chiaro Ufficio Scolastico Regionale FVG Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Udine Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dan odprtih vrat – Giornata scuola aperta » Dan odprtih vrat – Giornata scuola aperta

Dan odprtih vrat

Giornata porte aperte

petek/venerdì 13.12.2019

od/dalle 17.00 do/alle 20.00

 

PROGRAM

17.00 Informativno srečanje: “Dvojezična vzgoja in učenje slovenščine: nasveti staršem” (Matejka Grgič, raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu)

TEMATIKE: Prednosti dvojezične vzgoje –  Načelo “en človek-en jezik” – Ali otroci vedo, kdaj naj uporabljajo en jezik oz. drugega? – Kaj pomeni, kar otroci “mešajo” dva jezika in kako jih pri tem lahko pomagamo? – Kako lahko pomagajo otrokom pri domačih nalogah starši, ki slovenščine ne znajo? – Katere jezikovne strategije so primernejše v obdobju prehoda v osnovno šolo? – Kako poteka usvajanje slovenskega jezika v manjšiskem okolju? – Pomembnost izvenšolskih dejavnosti pri usvajanju slovenskega jezika v manjšinskem okolju

17.30 Predstavitev šolskih dejavnosti v sodelovanju z učenci in učnim osebjem

18.30 Informativno srečanje za vpis v 1. razred osnovne šole

18.30 Informativno srečanje za vpis v 1. razred srednje šole

 

Po informativnih srečanjih bo možen osebni razgovor z učitelji in profesorji za vse morebitne dodatne informacije.

V otroškem vrtcu bodo vzgojiteljice na razpolago za vse potrebne informacije od 17.00 dalje.

Predstavljene bodo tudi izvenšolske dejavnosti v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami

Vabilo

 

 

PROGRAMMA

17.00 Incontro informativo: “Educazione bilingue e apprendimento dello sloveno: consigli per i genitori” (Matejka Grgič, ricercatrice presso lo SLORI – Centro sloveno di ricerca)

  TEMATICHE: I vantaggi dell’educazione bilingue – Il principio “una persona – una lingua” – I bambini sanno quando utilizzare una lingua o l’altra? – Che cosa significa quando i bambini “mescolano” le due lingue e come li possiamo aiutare? Come possiamo aiutare i figli nei compiti domestici se non conosciamo lo sloveno? – Quali sono le strategie linguistiche più adatte nel passaggio alla scuola primaria? – Come si sviluppa l’apprendimento della lingua slovena nell’ambiente della minoranza? – L’importanza delle attività extra-curricolari nell’apprendimento della lingua slovena nell’ambiente della minoranza

17.30 Presentazione delle attività scolastiche in collaborazione con gli allievi ed i docenti

18.30 Incontro informativo sulla scuola primaria dedicato ai nuovi iscritti alla classe 1.

18.30 Incontro informativo sulla scuola secondaria di primo grado dedicato ai nuovi iscritti alla classe 1.

 

Dopo i suddetti incontri informativi i docenti della scuola primaria e secondaria rimarranno a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Per la scuola dell’infanzia sarà possibile confrontarsi con le insegnanti dalle 17.00 in poi.

Verranno presentate anche le attività extra-scolastiche realizzate in collaborazione con le Associazioni ed altri Enti.

Invito

 

Povezava na Triletno vzgojno izobraževalno ponudbo –  Link al Piano triennale dell’offerta formativa

Povezava na seznam dejavnosti za š.l. 2019/20 – Link all’elenco delle attività per l’a.s. 2019/20