Archivi categoria: News

SEZIONE PRIMAVERA – POMLADNI ODDELEK

SEZIONE PRIMAVERA

…e perché non offrire un servizio in più per i più piccoli?

Proviamo insieme ad aprire una sezione primavera bilingue!
Una sezione che diventi un collegamento in più tra scuola e famiglie, un aiuto concreto per i genitori e l’inizio di una nuova esperienza.
Le famiglie del nostro territorio avranno in questo modo a disposizione un ulteriore servizio dedicato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
La sezione primavera agirà in stretto rapporto con la scuola dell’infanzia, seguendo un programma in accordo con l’offerta formativa della scuola, all’interno del sistema scolastico statale.
L’impegno economico delle famiglie sarà limitato ai servizi aggiuntivi.
Le iscrizioni alla sezione primavera sono aperte ai bambini che nel 2021 compiono 2 anni.
Se la proposta troverà un riscontro positivo e una sufficiente adesione, la scuola si adopererà al fine di attivare la sezione dal prossimo settembre.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al numero 0432 717208 o scrivere all’indirizzo info@icbilingue.edu.it

Modulo per la preiscrizione

***

POMLADNI ODDELEK 

…in zakaj nebi razširili svojo ponudbo tudi za najmlajše otroke?

Delajmo in stopimo skupaj, da bomo lahko ustanovili dvojezični pomladni oddelek!
Le ta bo dodatni povezovalni most med šolo in družinami, bo konkretna pomoč za vas starše in bo začetek nove izkušnje.
Družine našega teritorija bodo lahko na ta način koristile novo uslugo namenjeno otrokom od 24 do 36 mesecev starosti.
V skladu z državnim šolskim sistemom bo pomladni oddelek deloval v tesnem stiku z vrtcem in po programu, ki je složen s šolsko ponudbo.
Stroški za družine bodo omejeni na dodatne usluge.
V pomladni oddelek lahko vpišite vaše otroke, ki bodo v teku leta 2021 dopolnili 2 leti.
V primeru zadostnega odziva, se bo šola potrudila, da bo oddelek od septembra dalje redno deloval.
za dodatne informacije lahko pokličete na 0432 717208 ali pišete na info@icbilingue.edu.it

Vpisna pola

Dvojezična šola »Pavel Petričič« tudi na FB! / La scuola bilingue »Paolo Petricig« anche su FB!

Dvojezična šola Pavla Petričiča je od nekdaj tesno povezana s teritorjem, ima vrsto sodelovanj z društvi in posamezniki, ki v naših krajih hranijo ter bogatijo našo slovensko kulturo.
Radi bi z Vami delili vse, kar se pri nas dogaja, kako se nove generacije približujejo naši pristni tradiciji, jeziku, ljudem in okolju, kjer živimo.
V upanju, da bo to sredstvo pripomoglo k lažjemu pretoku informacij, vabimo vse družine in prijatelje naše šole k delitvi naše strani.

***

La scuola bilingue Paolo Petricig è da sempre intimamente legata al territorio, vanta una lunga serie di collaborazioni con associazioni e singoli che custodiscono e arricchiscono la cultura slovena del nostro territorio.
Ed è per questo che vorremmo condividere con tutti voi ciò che realizziamo nel nostro istituto, come le nuove generazioni si avvicinano alla tradizione ed alla lingua, come vengono in contatto con la gente e l’ambiente in cui viviamo.
Perciò, nella speranza che questo strumento mediatico sia d’aiuto ad un migliore circolazione delle informazioni, invitiamo tutte le famiglie e gli amici della nostra scuola a condividere la nostra pagina.

 

Pridružite se nam!

Unitevi a noi!

 

(slika: A.D.)

INFORMATIVNI SESTANEK VRTEC – INCONTRO INFORMATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA

Rezervirajte si informativni sestanek z vzgojiteljicami vrtca, in sicer v torek 12. januarja 2021 med 16.30 in 18.30.
Pišite nam na info@icbilingue.edu.it in posredovali vam bomo povezavo za individualno videokonferenco.
Med videokonferenco bo možen tudi virtualen ogled šolskih prostorov.
Za vse ostale informacije o ponudbi in uslugah šole pokličete lahko na telefonsko številko 0432 717208 ali pišite na info@icbilingue.edu.it.

***

Prenota il tuo incontro informativo con le insegnanti della scuola dell’infanzia per martedì 12 gennaio tra le 16:30 e le 18:30.
Scrivici a info@icbilingue.edu.it e ti inoltreremo il link per accedere alla riunione individuale con una delle nostre insegnanti.
Durante la videoconferenza sarà possibile un tour virtuale della scuola.
Se vuoi conoscerci meglio, conoscere il nostro piano formativo e i nostri servizi, chiamaci allo 0432 717208 oppure scrivici una mail info@icbilingue.edu.it

Dan odprtih vrat – Giornata porte aperte (on line)

DAN ODPRTIH VRAT – VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2021-2022

GIORNATA PORTE APERTE – ISCRIZIONI AS 2021-2022

Informativni sestanki / Incontri informativi:

15.12.2020 ob/alle 18.00 vrtec – scuola dell’infanzia

17.12.2020 ob/alle 18.00 osnovna šola – scuola primaria

14/16.12.2020 ob/alle 18.00 srednja šola – scuola secondaria di primo grado

 

Svojo udeležbo na sestanku lahko potrdite na sledečem spletnem naslovu /

per ottenere il link alla riunione informativa scrivici all’indirizzo:

info@icbilingue.edu.it

 

Nadomestne volitve za izvolitev predstavnika učnega osebja v Deželno šolsko komisijo

Aktivno volilno pravico ima učno osebje s stalno delovno pogodbo (tudi tisti z začasno namestitvijo, dodeljeni, imenovani in premeščeni v posebne namene) ali začasno delovno pogodbo do konca pouka (30. 6.) ali do konca šolskega leta (31. 8.) ter veroučitelji, zaposleni v šolskem letu 2020-2021 na Večstopenjski šoli Pavla Petričiča z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru na stopnji osnovne in nižje srednje šole (stopnja otroškega vrtca ne sodeluje pri postopku, ker nima specifičnega predstavnika v sklopu komisije).

Pravico do izvolitve (pasivno volilno pravico) ima samo stalno osebje osnovne in nižje srednje šole.

Vsak volivec sme izraziti največ eno samo preferenco.

Kar zadeva izvolitev predstavnika učnega osebja Večstopenjske šole Pavla Petričiča z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru, so kandidature oz. glasovi enotni.

Volitve bodo potekale 10. in 11. decembra 2020 (8.30-13.30), ko bo na ravnateljstvu umeščeno volišče.

KANDIDATURE

Corsi di recupero (classe 1 della scuola sec. di I grado) / Tečaji za utrjevanje znanja (1. r. srednje šole)

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (1. r. srednje šole)

 

Od ponedeljka 7. do petka 11. septembra, od 8.00 do 12.00, šola organizira tečaje za utrjevanje znanja slovenščine in matematike.

Tečaja bosta vodili prof. Vesna Jagodic in učiteljica Ivana Cragnaz.

Predvideni sta vsak dan dve uri slovenščine in dve uri matematike s 15-minutnim odmorom.

 

Zato pozivamo vse interesirane, da do torka 01. septembra 2020 s klikom na kvadratek »Aderisci« (v sporočilu v elektronskem dnevniku) potrdite prisotnost svojih otrok in nam eventuelno sporočite o morebitnih težavah.

 

V naslednjih dneh boste dobili še dodatna navodila in pravila za varnost.

 

***

 

Oggetto: Corsi di recupero (classe 1 della scuola sec. di I grado)

 

Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre la scuola organizza un corso di recupero e consolidamento di sloveno e matematica.

I corsi, che si svolgeranno dalle 8.00 alle 12.00, saranno tenuti dalla prof. Vesna Jagodic e dalla maestra Ivana Cragnaz.

Ogni giorno sono previste due ore di sloveno e due di matematica con una pausa di 15 minuti.

 

Perciò invitiamo tutti gli interessati a confermare la propria presenza con una spunta su “Aderisci” (nella comunicazione sul registro elettronico) entro martedì 1 settembre 2020. E’ possibile segnalare eventuali problemi utilizzando la casella di testo.

 

Nei prossimi giorni riceverete anche ulteriori indicazioni e regole relative alla sicurezza.