Pomladni oddelek – Sezione primavera

V sklopu vrtca deluje pomladni oddelek, ki je namenjen otrokom med 24 in 36 meseci starosti. Oddelek, ki ima isti urnik kot vrtec, lahko sprejme do 10 otrok. V njem delata dve vzgojiteljici, ki skrbita za didaktično dejavnost, za sprejemanje otrok, za vodenje in usmerjanje spontane igre in delavnic, za osebno higieno in popoldanski počitek.

Nell’ambito della scuola dell’infanzia è attiva la sezione primavera, dedicata ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. La sezione, che segue gli stessi orari della scuola dell’infanzia, può accogliere fino a un massimo di 10 bambini. In essa operano due insegnanti che si adoperano per la realizzazione di una didattica basata su momenti di accoglienza, di gioco spontaneo, di attività laboratoriali, di cura e di riposo pomeridiano.

Vzgojna načela

Pomladni oddelek sprejema dečke in deklice in na osnovi premišljenega načrta želi ponuditi pot kognitivnega, čustvenega in socializacijskega razvoja, ki je tako zastavljena, da upošteva potrebe vsakega posameznika. Preko tega učnega procesa pripomore tudi k utrjevanju osebne identitete, samostojnosti ter otrokovih splošnih kompetenc:

  • PODPIRA RAZVOJ OSEBNE IN DRUŽBENE IDENTITETE v telesnem, umskem in psihološkem smislu, da bo otrok lahko zaupal v lastne zmožnosti, postal samozavesten in radoveden, da se bo naučil sporočati in nadzorovati svoje občutke in čustvena stanja ter obenem razumel čustva ostalih;
  • SPODBUJA IZGRADNJO SAMOSTOJNOSTI, tako da bo otrok nadziral lastne osebne sposobnosti (motorične in praktične) in si utrjeval zmožnost udejajanja izbir, se uril v odnosih z drugimi, z okoljem in s tem, kar ga obkroža;
  • RAZVIJA KOMPETENCE, tako da bo otrok pridobival tiste  sposobnosti in veščine, ki mu omogočajo, da utrjuje spretnosti in znanja iz področja izkušenj.

Finalità formative

La sezione primavera accoglie bambini e bambine e mira a realizzare, attraverso una consapevole progettualità, un percorso di sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale secondo le esigenze proprie di ciascuno. Contribuisce inoltre a rafforzare attraverso questo processo formativo l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini:

  • FAVORIRE LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ personale e sociale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicologico per renderlo sicuro di sé, fiducioso nelle proprie capacità, curioso, capace di esprimere e controllare emozioni e sentimenti e rendersi sensibile a quelle degli altri;
  • PROMUOVERE LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA intesa sia come controllo delle proprie abilità personali (motorie, pratiche) sia come capacità a compiere delle scelte, a rapportarsi con gli altri, l’ambiente, le cose;
  • SVILUPPARE LE COMPETENZE intese come capacità di consolidare abilità e conoscenze riconducibili ai campi di esperienza.

Per approfondimenti scarica il PIANO EDUCATIVO