SCUOLA DELL’INFANZIA – VRTEC

Le radici dell’Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano risalgono al 1984, quando a San Pietro al Natisone venne aperta, a cura dell’associazione Istituto per l’istruzione slovena, una sezione di scuola dell’infanzia, denominata Centro prescolastico bilingue. A questa prima risposta alle esigenze di diverse famiglie di inserire i propri figli in un percorso educativo teso a rafforzare la conoscenza e l’uso della lingua slovena, presente sul territorio in forma dialettale, fece seguito, due anni dopo, l’avvio della scuola elementare.
Nel settembre del 2001, a seguito dell’approvazione della legge 38/2001 che tutela la comunità slovena della regione, la scuola divenne statale. Con l’anno scolastico 2007-08 è stata avviata anche la scuola secondaria di 1° grado.

Zgodovina večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom sega v leto 1984, ko je društvo Zavod za slovensko izobraževanje odprl v Špetru vrtec z imenom Dvojezično predšolsko središče. To je bil odziv na potrebo družin, da zagotovijo svojim otrokom dvojezično vzgojo z okrepitvijo znanja in rabe slovenskega jezika, ki je na območju Nadiških dolin prisoten v obliki krajevnih govorov. Dve leti kasneje je s prvim razredom stekla tudi osnovna šola.
Septembra 2001 je šola postala državna, kot je bilo določeno v zakonu 38/2001° zaščiti slovenske skupnosti v naši deželi. S đolskim letom 2007-08 je stekel pouk tudi na dvojezični srednji šoli.

Zgodovina večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom sega v leto 1984, ko je društvo Zavod za slovensko izobraževanje odprl v Špetru vrtec z imenom Dvojezično predšolsko središče. To je bil odziv na potrebo družin, da zagotovijo svojim otrokom dvojezično vzgojo z okrepitvijo znanja in rabe slovenskega jezika, ki je na območju Nadiških dolin prisoten v obliki krajevnih govorov. Dve leti kasneje je s prvim razredom stekla tudi osnovna šola.
Septembra 2001 je šola postala državna, kot je bilo določeno v zakonu 38/2001° zaščiti slovenske skupnosti v naši deželi. S đolskim letom 2007-08 je stekel pouk tudi na dvojezični srednji šoli.

Il nostro istituto si caratterizza per la didattica bilingue. Le attività in lingua slovena e italiana, sviluppate in modo da assicurare pari dignità e importanza alle due lingue, si fondano sulla realtà linguistica del territorio delle Valli del Natisone, rispondendo alle esigenze delle famiglie, e si propongono di raggiungere competenze plurilingui neccessarie per l’Europa del futuro. Con la modalità “una persona – una lingua” (ogni docente opera in una sola lingua ed è quindi per gli alunni un fermo riferimento per la scelta del codice) si rafforza la motivazione e l’apprendimento avviene in modo naturale.
Particolare attenzione viene data allo sviluppo dell’espressività e della percezione del sé per creare un ambiente sereno e stimolante dove apprendere e relazionarsi con compagni ed adulti. Viene coltivato l’uso consapevole delle tecnologie per realizzare prodotti multimediali, comunicare verso l’esterno e confrontarsi con altre realtà.
Nella scuola dell’infanzia l’approccio alla lingua slovena avviene gradualmente, partendo dalle conoscenze dialettali dei bambini. Frequenti le uscite sul territorio come anche le visite dei familiari dei bambini per raccontare, mostrare, creare.

Za našo šolo je posebej značilen dvojezični pouk. Dejavnosti se odvijajo v slovenskem in italijanskem jeziku, tako da imata oba jezika enako dostojanstvo in pomen, temeljijo pa na jezikovnih danostih okolja Nadiških dolin. Na tak način ustrezajo pričakovanjem družin in stremijo k doseganju večjezičnih kompetenc, ki bodo potrebne v jutrišnji Evropi. Izbrano načelo “ena oseba – en jezik” (vsak učitelj vodi dejavnosti samo v enem jeziku in je tako za otroke jasna oporna točka pri izbiri jezikovnega koda) krepi motivacijo in ustvarja naravno okolje za učenje jezika.
Posebno pozornost posveča šola razvoju izražanja in otrokovi samopodobi, da se tako ustvari čista in spodbudna klima za učenje in razvijanje medsebojnih odnosov z vrstniki in odraslimi. Do tehnologije imamo resen in odgovoren odnos, pomaga nam pri ustvarjanju multimedialnih izdelkov, pri sporočanju navzven in pri soočanju z drugimi.
V vrtcu se slovenski knjižni jezik uvaja postopno, izhajajoč iz otrokovega znanja narečja. Pogosto obiskujemo našo bližnjo okolico, pa tudi v šolo radi povabimo otrokove sorodnike ali znance, da nam pripovedujejo, kaj pokažejo, z nami ustvarjajo.

TIPOLOLGIA
Scuola dell’infanzia con 2 sezioni eterogenee per età, con orario 7.45-16.15 da lunedì a venerdì.

SPAZI INTERNI
Tre aule, ampio salone per giochi e attività varie (dotato di proiettore e sistema audio), mensa e servizi igienici.

SPAZI ESTERNI
Cortile con giochi.

SEZIONI
Scoiattoli – Veverice
Coniglietti – Zajčki
Sezione Primavera – Pomladni oddelek

INSEGNANTI
Nella scuola operano 5 insegnanti oltre all’insegnante di religione cattolica.

I NOSTRI ALUNNI
Sono iscritti 62 bambini: 10 nella sezione primavera, 15 piccoli, 22 medi, 15 grandi, provenienti per la maggior parte dai comuni delle Valli del Natisone e dal Cividalese.

V vrtcu je letos vpisanih 62 otrok: 10 v pomladnem oddelku, 15 v skupini malih, 22 v skupini srednjih in 15 v skupini velikih. Večinoma izhajajo iz občin Nadiških dolin, prihajajo pa tudi iz Čedada in okolice.

PERSONALE ATA
Nella scuola operano due collaboratori scolastici.
V vrtcu delata dve šolski sodelavki.

ORARIO
La scuola è funzionante dalle ore 7.45 alle 16.15.

MENSA
La scuola dispone di servizio mensa gestito dal Comune di San Pietro al Natisone.
I pranzi sono preparati giornalmente nella cucina della scuola, parte dei prodotti utilizzati sono provenienti da produzione biologica.

Za šolsko prehrano skrbi Občina Špeter. Obroki se dnevno pripravljajo v šolski kuhinji, surovine pa v večji meri izhajajo iz biološke pridelave. 

TRASPORTI
Funziona un servizio di scuolabus dei Comuni delle Valli del Natisone e un servizio gestito dall’Istituto per l’Istruzione Slovena per i bambini provenienti dai comuni limitrofi del Cividalese.

 

I NOSTRI PROGETTI
La scuola aderisce ai Progetti:
Visite guidate e viaggi d’istruzione: escursioni sul territorio per la conoscenza della propria culture e la realtà ambientale.
Šola na ogledu

Area linguistico-espressiva-musicale: attività per potenziare le competenze linguistico-espressive.

Benessere psicofisico e recupero dispersione scolastica: attività di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e di potenziamento dell’integrazione degli alunni diversamente abili.
V šoli doma

 

Vai ai progetti