Scuola Primaria / Osnovna šola

Le radici dell’Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano risalgono al 1984, quando a San Pietro al Natisone venne aperta, a cura dell’associazione Istituto per l’istruzione slovena, una sezione di scuola dell’infanzia, denominata Centro prescolastico bilingue. A questa prima risposta alle esigenze di diverse famiglie di inserire i propri figli in un percorso educativo teso a rafforzare la conoscenza e l’uso della lingua slovena, presente sul territorio in forma dialettale, fece seguito, due anni dopo, l’avvio della scuola elementare.
Nel settembre del 2001, a seguito dell’approvazione della legge 38/2001 che tutela la comunità slovena della regione, la scuola divenne statale. Con l’anno scolastico 2007-08 è stata avviata anche la scuola secondaria di 1° grado.

Zgodovina večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom sega v leto 1984, ko je društvo Zavod za slovensko izobraževanje odprl v Špetru vrtec z imenom Dvojezično predšolsko središče. To je bil odziv na potrebo družin, da zagotovijo svojim otrokom dvojezično vzgojo z okrepitvijo znanja in rabe slovenskega jezika, ki je na območju Nadiških dolin prisoten v obliki krajevnih govorov. Dve leti kasneje je s prvim razredom stekla tudi osnovna šola.
Septembra 2001 je šola postala državna, kot je bilo določeno v zakonu 38/2001° zaščiti slovenske skupnosti v naši deželi. S đolskim letom 2007-08 je stekel pouk tudi na dvojezični srednji šoli.

Zgodovina večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom sega v leto 1984, ko je društvo Zavod za slovensko izobraževanje odprl v Špetru vrtec z imenom Dvojezično predšolsko središče. To je bil odziv na potrebo družin, da zagotovijo svojim otrokom dvojezično vzgojo z okrepitvijo znanja in rabe slovenskega jezika, ki je na območju Nadiških dolin prisoten v obliki krajevnih govorov. Dve leti kasneje je s prvim razredom stekla tudi osnovna šola.
Septembra 2001 je šola postala državna, kot je bilo določeno v zakonu 38/2001° zaščiti slovenske skupnosti v naši deželi. S đolskim letom 2007-08 je stekel pouk tudi na dvojezični srednji šoli.

Il nostro istituto si caratterizza per la didattica bilingue. Le attività in lingua slovena e italiana, sviluppate in modo da assicurare pari dignità e importanza alle due lingue, si fondano sulla realtà linguistica del territorio delle Valli del Natisone, rispondendo alle esigenze delle famiglie, e si propongono di raggiungere competenze plurilingui neccessarie per l’Europa del futuro. Con la modalità “una persona – una lingua” (ogni docente opera in una sola lingua ed è quindi per gli alunni un fermo riferimento per la scelta del codice) si rafforza la motivazione e l’apprendimento avviene in modo naturale.
Particolare attenzione viene data allo sviluppo dell’espressività e della percezione del sé per creare un ambiente sereno e stimolante dove apprendere e relazionarsi con compagni ed adulti. Viene coltivato l’uso consapevole delle tecnologie per realizzare prodotti multimediali, comunicare verso l’esterno e confrontarsi con altre realtà.
Nella scuola primaria, a tempo pieno, tutte le discipline vengono affrontate in due lingue, alternando la lingua d’insegnamento nelle mattine e nei pomeriggi. I bambini più grandi partecipano regolarmente anche a brevi soggiorni sul territorio o in Slovenia.

Za našo šolo je posebej značilen dvojezični pouk. Dejavnosti se odvijajo v slovenskem in italijanskem jeziku, tako da imata oba jezika enako dostojanstvo in pomen, temeljijo pa na jezikovnih danostih okolja Nadiških dolin. Na tak način ustrezajo pričakovanjem družin in stremijo k doseganju večjezičnih kompetenc, ki bodo potrebne v jutrišnji Evropi. Izbrano načelo “ena oseba – en jezik” (vsak učitelj vodi dejavnosti samo v enem jeziku in je tako za otroke jasna oporna točka pri izbiri jezikovnega koda) krepi motivacijo in ustvarja naravno okolje za učenje jezika.
Posebno pozornost posveča šola razvoju izražanja in otrokovi samopodobi, da se tako ustvari čista in spodbudna klima za učenje in razvijanje medsebojnih odnosov z vrstniki in odraslimi. Do tehnologije imamo resen in odgovoren odnos, pomaga nam pri ustvarjanju multimedialnih izdelkov, pri sporočanju navzven in pri soočanju z drugimi.
V vrtcu se slovenski knjižni jezik uvaja postopno, izhajajoč iz otrokovega znanja narečja. Pogosto obiskujemo našo bližnjo okolico, pa tudi v šolo radi povabimo otrokove sorodnike ali znance, da nam pripovedujejo, kaj pokažejo, z nami ustvarjajo.

Indirizzo / Naslov
Viale Azzida 9
Tel. 0432-717208
e-mail UDIC834007@istruzione.it, 

Tipologia / Tipologija
Scuola primaria a tempo pieno, con orario 8.00-16.00 da lunedì a venerdì

Osnovna šola s celodnevnim poukom, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00.

Classi / Razredi
I – 13 alunni / učencev
II – 21 alunni / učencev
III  – 23 alunni / učencev
IV A- 11 alunni / učencev
IV B – 12 alunni / učencev
V A – 16 alunni / učencev
V B – 17 alunni / učencev

 

Insegnanti / Učitelji
Nella scuola operano 14 insegnanti di classe (7 per la lingua slovena e 7 per la lingua italiana), un insegnante di religione, un’insegnante specialista di lingua inglese.

V šoli je zaposlenih 14 razrednih učiteljev (7 za slovenski jezik in 7 za italijanski), učitelj verouka in angleščine.

I nostri alunni / Naši učenci
Gli alunni sono 113 provenienti per la maggior parte dai comuni delle Valli del Natisone e in misura minore dal Cividalese. La maggioranza prosegue l’esperienza bilingue della scuola dell’infanzia.

Učencev je letos skupno 113. Večina prihaja iz občin Nediških dolin in Čedada. V glavnem so vsi že obiskali dvojezični vrtec.

Personale ATA / Neučno osebje
Nella scuola operano tre collaboratori scolastici.

V šoli so zaposleni trije šolski sodelavci.

Orario / Urnik
La scuola è funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00.
I servizi di pre-accoglienza dalle ore 7.45 e di post-accoglienza dalle ore 16.00 alle ore 16.15 sono svolti dai docenti e da un collaboratore scolastico. Il prolungamento del servizio di post-accoglienza fino alle 17.30 è svolto in collaborazione con l’Istituto per l’istruzione slovena.

Šola deluje od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00. Predšolsko nadzorovanje se začne ob 7.45, pošolsko se konča ob 16.15. Podaljšano bivanje do 17.30 se odvija v sodelovanju z Zavodom za slovensko izobraževanje. 

Mensa / Menza
La scuola dispone di servizio mensa gestito dal comune di San Pietro al Natisone.
I pranzi sono preparati giornalmente nella cucina della scuola e consumati nella sala da pranzo, parte dei prodotti utilizzati sono provenienti da produzione biologica.

Za šolsko prehrano skrbi Občina Špeter. Obroki se dnevno pripravljajo v kuhinji, surovine pa v določeni meri izhajajo iz biološke pridelave.

Trasporti / Prevozi
Sono attivi un servizio di scuolabus dei Comuni delle Valli del Natisone e un servizio gestito dall’Istituto per l’Istruzione Slovena per i bambini provenienti dai comuni limitrofi del Cividalese.

Aktivna sta prevozna storitev, ki jo ponujajo občine Nediških dolin, ter prevoz namenjen otrokom iz Čedada in okolice, ki ga upravlja Zavod za slovensko izobraževanje.

I nostri progetti
La scuola aderisce ai seguenti progetti:
Visite guidate e viaggi d’istruzione rappresentano gli strumenti per collegare le attività scolastiche con l’ambiente esterno.
Šola na ogledu
Šola v naravi

Area linguistico-espressiva-musicale: sono incluse attività per rafforzare le competenze linguistico-espressive attraverso esercitazioni pratiche.

Progetto Area scientifico-tecnologica: approfondimento delle conoscenze, corso di scacchi con partecipazione a concorsi
Scacchi

Benessere psicofisico e recupero dispersione scolastica: attività di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e potenziamento dell’integrazione degli alunni diversamente abili.
V Šoli doma

Progetto PON/FESR 2014-2020: attività motoria, corale, artistica e linguistica in orario extracurricolare.
Doma v Šoli

 

Vai a tutti i progetti